tisdag, mars 22, 2005

AMS och Vuxendagisen Kränker de
grundläggande mänskliga rättigheterna!

Sydsvenskan © kör en artikelserie om arbetslösheten,
har länkat till artiklarna här nedan.
Kommer att komplettera denna post, så fort jag hinner.

Uppskattar reportaget om Vuxendagiset.
Detta behöver exponeras, jag hade gärna sett att Sydsvenskans
reporter: Olle Lönnaeus hade varit lite giftigare/skarpare i tonen.

Är dock förvånad över att det är ett par saker som Sydsvenskans reporter inte
nämner i artikeln. Är han eller någon annan från massmedia intresserade så är
de hjärtligt välkommen att intervjua mig och/eller kollegorna om följande frågor.

T.ex. de tre-fyra kollegorna som har blivit utslängda från Vuxendagiset
för att de har sagt sin åsikt om Vuxendagiset och varav två av dessa har förlorat
sin försörjning: d.v.s. sitt aktivitetsstöd på grund av de osanna och vilseledande
uppgifter som Vuxendagiset givit om dem till ArbetsFörmedlingen.

Samt att Vuxendagiset har som affärsidé att få ut den arbetslöse
på "Arbets-praktik" snarare än ut i arbete!

På denna "praktik" tvingas den arbetslöse att arbeta gratis - helt i strid
mot alla gällande kollektivavtal, utan någon som helst nytta för den
enskilde eller för skattebetalarna som finansierar vinsten för de bolag
som administrerar "praktiken", som Vuxendagiset som gör grov
vinst på att utnyttja arbetslösa, de profiterar på andras elände.
Om den arbetslöse får en anställning så kan Vuxendagiset INTE tjäna
pengar på den arbetslöse längre, men så länge den arbetslöse går på
"praktik", så kan Vuxendagiset få ut skattepengar: minst 150:- per
person/dag från AMS, samt ett okänt (större) belopp från EU
utan att åstadkomma eller prestera något förutom att de
"administrerar "praktik" ", d.v.s. gör inget.

Detta är en REN VINST för Vuxendagiset, eftersom de då INTE har
några omkostnader för den arbetslöse som är på "Arbets-praktik".

Vuxendagiset har vid ett flertal tillfällen saboterat för den arbetslöse,
när denne har varit på väg att få en anställning, t.ex. genom att erbjuda
att den arbetslöse ska praktisera istället för att få en anställning.
Detta har flera gånger lett till att den arbetslöse varken har fått en
anställning eller praktik.

Ska denna verksamhet då verkligen få förtroendet att förvalta
skattebetalarnas pengar om de försämrar snarare än förbättrar
den arbetslöses chanser att få en anställning,
då det motverkar verksamhetens vinstintressen.

Dessutom torde denna "Arbets-praktik", vara totalt grundlags vidrig,
samt ett direkt brott mot Europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och
FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
Dessutom så sker vad som på "Ams-språk" kallas för en
undanträngnings-effekt det vill säga att denna
"Arbets-praktik" tränger undan riktiga jobb/anställningar,
varför ska arbetsgivaren betala för något som denne kan få gratis.
"Tillfället gör tjuven", som det sägs.
Ska detta finansieras med SKATTEPENGAR?

Mindre än 30% av skattebetalarnas pengar går till:
"Skola, Vård, Omsorg." Det är väl vettigare att låta skattepengarna
gå till Lön istället för till "arbetsmarknads politiska åtgärder".
Så att asätare som försörjer sig på att profitera på andras elände
slås ut/neutraliseras!

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder botar arbetslöshet lika lite som
sjukskrivning är ett alternativ till t.ex. kirurgi, sjukskrivning istället
för kirurgi förlänger bara den enskilde individens lidande och ökar
den totala kostnaden.

Med Mera ...............

"(2005.03.23 kl 07.20. Det har kommit reaktioner på artiklarna i
Sydsvenskan jag lägger dessa under "comments",
namn på personer m.m. har bytats ut. )".

Arbetslösa tvingas till »vuxendagis«
Av Olle Lönnaeus 20 mars 2005 ©
Sydsvenskan har granskat aktivitetsgarantin - flaggskeppet i Åtgärds-Sverige.
Knappt var femte av de hundratusen svenskar som gått där har fått riktiga jobb.

Ensi tvingades sluta plugga för att få bidrag
Av Olle Lönnaeus 21 mars 2005 ©
Malmö har fyra Arbets- och utvecklingscentrum (AUC) där folk från
kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska samarbeta
för att fixa jobb åt unga och invandrare. Men 21-åriga Ensi Barko
har inte fått jobb. Hon fick tvärtom sluta på en utbildning hon själv
ville bekosta - och söka socialbidrag.

EU skulle bli bäst - men krisen är inte över
Av
Olle Lönnaeus 21 mars 2005 ©
Över hela Västeuropa demonstrerar fackföreningar mot att arbetare från
fattigare länder tar jobben. I centrum för kampen står EU:s tjänstedirektiv.
På tisdag möts Göran Persson och EU:s övriga ledare i Bryssel för ett
toppmöte om tillväxten, jobben och välfärden.

SCB: Inga nya jobb
22 mars 2005 Av: TT ©
Det finns inga tecken på att jobben är på väg, enligt SCB:s analyschef
Lena Hagman. Sista kvartalet i fjol minskade både

sysselsättning och antalet arbetade timmar.

------------------

Vidare så är aktivitetsgarantin och ArbetsFörmedlingens/AMS
tvång mot arbetslösa direkta brott mot Europeiska konventionen om skydd
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna , FN:s
Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, samt Svensk grundlag.
Jag har under varje artikel skrivit HUR aktivitetsgarantin och AMS
bryter mot denna artikel inom parentes.


EX: FN:s förklaring om mänskliga rättigheter:


Artikel 4
Ingen må hållas i slaveri eller träldom;
slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.
("Arbetspraktik", där man tvingas arbeta gratis, utan någon som helst nytta
för den enskilde eller för skattebetalarna som finansierar vinsten för de bolag
som administrerar praktiken, som Vuxendagiset som gör grov vinst på att
utnyttja arbetslösa, de profiterar på andras elände.)


Artikel 13
1. Envar har rätt att inom varje stats gränser fritt förflytta sig och välja sin vistelseort.
(AMS regler: efter 100:de dagen som arbetslös måste du söka arbete i hela landet)


Artikel 19
Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för
envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida
upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.
((minst) tre kollegor som har blivit utslängda från Vuxendagiset
för att de har sagt sin åsikt om Vuxendagiset).


Artikel 22
Envar äger i sin egenskap av samhällsmedlem rätt till social trygghet och är
berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som äro
oundgängliga för hans värdighet och för en fri utveckling av hans personlighet,
förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete med
hänsyn tagen till varje stats organisation och resurser.
(AMS regler, "Arbetspraktik",)


Artikel 23
1. Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och
tillfredsställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet.
(AMS regler, "Arbetspraktik",)

2. Envar har utan åtskillnad rätt till lika lön för lika arbete.
(AMS regler, "Arbetspraktik",)

3. Envar, som arbetar, har rätt till rättvis och tillfredsställande ersättning, som
tillförsäkrar honom själv och hans familj en människovärdig tillvaro och som,
där så är nödvändigt, kompletteras med andra medel för socialt skydd.

4. Envar har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar till skydd för sina intressen.
(AF/AMS sätter käppar i hjulen och försöker förhindra mitt fackliga
arbete och hävdar att regelverket för fackligt arbete gäller INTE arbetslösa).


Artikel 24
Envar har rätt till vila och fritid, innefattande rimlig begränsning av
arbetstiden och regelbunden semester med bibehållen lön.
(Så är INTE fallet för arbetslösa)


Artikel 25
1. Envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och
hans familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder, bostad,
hälsovård och nödvändiga sociala förmåner, vidare till trygghet i händelse
av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makes död, ålderdom eller annan förlust
av försörjning under omständigheter, över vilka han icke kunnat råda.
(Har minst fyra kollegor som lever under Socialbidrags
normen för existens-minimum och/eller helt utan ersättning/bidrag)


Artikel 28
Envar har rätt till en social och internationell ordning, i vilken de
fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, till fullo kunna förverkligas.
(AMS regler)


Artikel 30
Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat,
grupp eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling,
som syftar till att omintetgöra någon av häri uttalade fri- och rättigheter.
(AMS regler)

-----------------------------

Jag ställer upp på reportage och/eller intervjuer,
speciellt om jag får lov att skriva om detta på bloggen sedan.

Det finns en site som har varit till stor nytta
JUROSAM, Elizabeth du är en klippa.

Vad tycker du? Kommentera gärna!
Du hittar en "comments" länk efter varje post, som här nedan:
" posted by Robban / Bob at 17:54 | 1 comments ".
Om du klickar på länken, så kommer du till sidan för kommentarer.
Du kan vara anonym när du kommenterar!

Hör gärna av dig!
Robban.

6 Comments:

Anonymous Anonym said...

Hej,Robban!
.........
Jag har läst artikeln i SDS.
..........
Äntligen är L & T under luppen. Vi får väl se.
Jag tror inte att vare sig AF eller L&T vågar göra något drastiskt för dagen utan taktiken blir nog att vänta och se vad som händer.
Mitt råd är ligg lågt du med och låt AF eller L&T göra första draget.
Skulle det vara något påhopp eller annat olämpligt dom gör så skriv till SDS. Öppenhet måste vara det bästa vapnet mot dem.

Vi hörs
R1

5/4/05 16:46  
Anonymous Anonym said...

Hej Robban !

Jag läste reportaget igår, det var bra det Du sa om att vi upplever det som ett ”vuxendagis”.
.......
tema ”droger” var väl mesigt och Maria som så ofta säger ”vi är inga poliser.”

Eller att detta är ingen ”värmestuga” Ni ska ut på praktik.
Kollega "72"(vill vara anonym) Blev avstängd i 45 dagar och fick nej på sin överklagan och är förbannad på Maria som har fixat detta.

Ha det bra Robban, så hörs vi under veckan.
Hälsningar
Kollega "18"

5/4/05 16:47  
Anonymous Anonym said...

Läste artiklarna i går i SDS med stort intresse.
Det är verkligen intressant att
höra capomänniskorna reaktion.
Nu gäller det att gå vidare. Finns det verkligen inte nån tillsynsmyndighet - vilket jag efterlyst i åratal - till arbetsförmedlingarna?
Det gäller att ställa dom fubickarna till svars för att med berått mod anvisa folk till såna idiotställen som Learning § Teaching, Yrkestrappan samt Integration och Utveck-ling, Hyllie; betr det sistnämnda finns det en avslöjande utvärdering i dagens SkD, lokaldelen. Nu kommer dom inte undan - nu smäller det!

Samtidigt som jag skriver detta med eftertryck och välgrundad ilska känner jag som så ofta ambivalensen. I drygt två år har jag nu akut
sysslat med denna sörja. Fick kämpa mig in aktivitetsgarantin för två år
sen - ja, dom typerna höll mig i det längsta utanför den - och sen blev
jag utslängd därifrån i början på förra året. I den vevan blev jag försäkrad, muntligen och skriftligen såväl från arbetsförmedlingen
som AMS juridiska enhet, att jag inte skulle komma in igen om jag inte arbetade in ett nytt arbetsvillkor.

Likafullt lyckades jag under sensommaren i fjol ta mig in igen. Detta efter det att jag, liksom fallet var vid inträdet i agan, kopplat in länsarbetsnämnden.
Då gav jag mer eller mindre upp mina försök att tolka regelverket och kände samtidigt behov att skjuta detta mög ifrån mig.
Och så är jag i frontlinjen igen!

"Arbetslös man i 60-årsåldern".

5/4/05 16:49  
Anonymous Anonym said...

Hej Robban!

Läste dina åsikter i SDS(du var ju tillockmed på bild)
helst skulle man vilja be arbetsförmedlingen draåt He...te.
Jag har full förståelse för arbetssökandes missnöje med a-förmed.

C

5/4/05 16:50  
Anonymous Anonym said...

Jag har läst dagens Syd Sv...
Mycket bra artikel.
Artikeln som sådan kunde ha varit mycket "skarpare",men var bra början att slå ner L&T.
Nu behövs en hel del insändare som stödjer dagens artikel som "back upp".
Insändare som kommer upprepande, så att allmänhet får fokus på, hur skattepengarna används i Malmö, och hur AF bidrag till att stödja den allmänna ohälsan bland dom som är arbetslösa, och deltar bla L&T, som skolexempel i hyckleri i sammanhanget.

Ams har 4 st riktlinjer:
Tillsätt platser
Rusta den enskilde
Stimulera efterfrågan
Förhindra utslagning
I alla ovan nämnda punkter har AMS/AF grovt misslyckat. Af till och med påskyndar (forcerar) utslagning.

Hälsningar T

5/4/05 16:50  
Anonymous Anonym said...

Hallå Robban

Jag har just läst om dej på sydsvenskan.se / Bra talat

Jag har också gått på learning and teaching (It's a loooong story, Huuuu) Evil people do exist.

Akta dej för Z ....Psykopat är bara förnamnet.................

Vi hörs
MVH / Kollega "3"

5/4/05 16:51  

Skicka en kommentar

<< Home