torsdag, maj 06, 2010

EL é Fel - Sprit & Raps är Rätt! Elektricity Wrong - Biofuels Right!

EL é Fel - Sprit & Raps är Rätt! Tänk Glokalt.
Elektricity Wrong - Biofuels Right! Think Glocally
Mixed English and Swedish.
Think Globally - Act Locally, Tänk Globalt - Agera Lokalt!

Har läst flera intressanta krönikor av Mattias Goldmann: som pekar på problemets kärna vad gäller personliga transporter i ett internationellt perspektiv:
I "3e världen", i t.ex. "utvecklings"länderna och Kina konsumeras betydligt fler bilar (och ökar explosionsartat) än i EU & USA tilsammans, men elen produceras av skitig kolkraft, är otillförlitilig och konsumenterna har inte råd med elbilar.

I've read interesting kolumns by Mattias Goldmann (former chairman of Swedens Green Motorists), that points to the core of the problem with personal transportation in an international perspective:
In the developing countries: Car consumption is booming, electric cars are too expensive and electricity production is from dirty coal, and unreliable.

Therefore Biofuels is the technology that can be applied now - cheaply!

Därför är biobränslen lösningen som kan användas nu och billigt!

Jag är själv en Grön Bilist, jag har en flexifuelbil, så länge medeltemperaturen ligger över 0º Celsius, tankar jag etanol.
När jag tankar etanol (E85), känner jag att: "nu gör jag något bra för miljön", "nu släpper min bil ut - upp till 80% mindre CO2 per mil än om jag hade kört på bensin".
Till och med när jag kallstartar bilen på etanol, så sprutar oförbränt bränsle ut ur bilen (vilket är både ett slöseri och dåligt för miljön), då känner jag lukten av etanol och blir glad, det känns rätt för miljön.

Naturligtvis är det både bättre för miljön (avgaser) och vår livskvalitet att Cykla eller åka kollektivt.
I storstäder, storstads och tättbefolkade regioner ska: Cykling eller att åka kollektivt, vara det naturliga valet, det ska vara framförallt billigare, men även snabbare och enklare.
Framförallt i storstäder höjs vår livskvalitet av Cykling och kollektivtrafik genom att vi får mindre: avgaser, bilköer, oväsen, parkerade bilar, olyckor m.m. Helt enkelt mindre trafik!

MEN!!!
Min starka övertygelse är:
Det är en mänsklig rättighet att SJÄLV få bestämma VAR man VILL BO.
Detta enligt FN:s (artikel 13) och EU:s deklarationer om mänskliga rättigheter.
För att detta ska vara möjligt krävs bilen! Därför kan vi INTE straffa bort bilismen. utan bilen dör glesbygden.
Dör glesbygden, blir vår älskade natur en ödemark och då dör Sveriges turistnäring.

Men..... , inte alla har råd med en ny "Miljö" bil.
En vän till mig har efterkonverterat sin 7 (sju) år gamla bensindrivna bil till en flexifuelbil så han kan nu tanka etanol (E85) och precis som en fabrikstillverkad flexifuelbil klarar den valfri blandning mellan 85% etanol eller 100% bensin. Detta med en liten elektronik låda som kostade 3500:- (går att få enklare billigare) och som han kopplade in på ca: 10 minuter. Han är mycket nöjd, dessutom sparar han 1-2 spänn per mil när han kör på E85.
Så han har tjänat in kostnaden för konverteringen på 2 år.
Mer info finns bl.a. här: http://www.etanol.nu .

Många dieselbilar kan köras på biodiesel, som t.ex. i Sverige tillverkas av Raps, utan någon som helst fysisk konvertering, eventuellt behöver man uppgradera programvaran i bilens dator (ECU).

Om biltillverkarna lägger om sin tillverkning, så att ALLA deras bensin och diesel drivna bilar blir flexifuelbilar,
alltså kan köras både på bensin/etanol eller diesel/biodiesel, så är det en såpass enkel omställning att det kan göras utan ökad kostnad för varken biltillverkarna eller kunderna.
Varför gör de då inte det?
Varför är inte hybridbilar även flexifuelbilar?

Kan det vara som så att oljeindustrin har för stor makt?

Kanske är det därför som både Svenska motorjournalister (Hej Robert Collin) och
diverse "utredare/experter", klankar på och kritiserar etanol som bränsle.
Själv tycker jag att biobränslen är en del av lösningen och därför inte en del av problemet.

För övrigt anser jag att den senaste vintern visar att vi behöver dubbdäck.
Dubbdäck sliter på vägarna, men räddar människoliv, det är bevisat.
Att dubbdäck skulle vara hälsovådliga, det är INTE bevisat.

- - - - - - -

I am a Green Motorist, i'm driving a flexifuel car , as long as the average taemprature is above 0º Celsius, i fuel up with ethanol.
When i fuel up with ethanol (E85), i feel that: "now i'm doing something good for the enviroment", "now my car is emitting - up to 80% less CO2 per mile than if i had been driving on petroleum based petrol".
Eaven when i coldstart the car on ethanol, uncombusted fuel squirts out of the car (which is both a waste and bad for the enviroment), i feel the smell of ethanol and it makes me glad, it feels right for the enviroment.

of course it's better for the enviroment (exhaust fumes) an our quality of life to ride a Bike or travel with public transport.
I larger cities, larger citiy areas and densely populated regions: Cykling or travel with public transport, should be the natural - eaven obvious choice, it must be primarily cheaper, but also quicker and easyer.
Primarily in the major larger cities our quality of life is improved by Cykling and public transport,by it's inhabitants getting less: exhaust fumes, car queue congestions, noise, parked cars, accidents and more. Simply less traffic!

BUT!!!
My strong conviction is:
It is a human right to decide WHERE you WANT to LIVE, what place to call your home.
This according to UN:s (article 13) and EU:s declarations of human rights.
For this to be possible, we need the car! That's why we can't punish away motoring, without the car the sparsely populated areas die.
In Sweden if the sparsely populated areas die, the highly beloved and internationally famous nature, becomes a wasteland and then Swedens tourist industry dies.


But..... , not everybody can afford a flexifuel car, in some countries they're not even available.
Well, a friend of mine has converted his 7 (seven) year old petrol powered car to a flexifuel car so he can now refuel with ethanol (E85) and just like a manufactured flexifuel car it can handle any mix between 85% ethanol or 100% petrol. This with a small elektronic box that cost app: 3500:- SEK (app: 317GBP, 484USD), (simpler versions available cheaper) and he connected it in app: 10 minutes. He's very happy with it, and besides that - he's saving 1-2 SEK per 10 km when he's driving on E85. So he will have earnt back his investment in på 2 yers.
More info is available here: ethanol fuel , ethanol-blend-fuel-cuts-emissions , Ethanol as Fuel , ethanol.org , bioethanol cars .

Many diesel cars can can be driven on biodiesel, as for instance in Sweden is made from rapeseed, without any fysical convertion, you may have to update the software in the cars computer (ECU).

If the car manufacturers change their production, so that all their petrol and diesel fuelled cars become flexifuel cars, so the cars can be driven on both petrol/ethanol or diesel/biodiesel, it's such a minor change that it can be done at no extra cost for the car manufacturers or customers.
Why don't they do that then?
Why are'nt hybrid cars also flexifuel cars?

Could it be that the OIL industry has too much power?

Perhaps thats why motorjournalists and "experts", criticize ethanol as fuel?
I think that biofuels is a part of the solution and thereby not a part of the problem.

And further on i'ts my firm conviction that the latest winter shows that we need studded tyres.
Studded tyres wear out the roads, but saves lives, it is proven.
That Studded tyres is a health hazard, is not proven.